Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst
die Studio Chi met een opdrachtgever sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. Degene die met Studio Chi de
overeenkomst tot het leveren aangaat, wordt verder genoemd als de opdrachtgever.

KWALITEIT

Artikel 2
Studio Chi verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende
professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het
werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn,
tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

GEHEIMHOUDING

Artikel 3
Studio Chi verplicht zich tot geheimhouding van de gegevens van de opdrachtgever die Studio Chi
in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan Studio Chi weet of kan aannemen dat ze
vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht of
Reconnective Healing of The Reconnection sessies.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING

Artikel 4
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij
mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van
toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene
leveringsvoorwaarden, de minimumtarieven van de Nederlandse Vereniging van Journalisten en
de condities waarop Studio Chi gebruikelijk levert. Indien het gebruikelijke tarief van Studio Chi
uitgaat boven de minimumtarieven, dan geldt het tarief van Studio Chi.

Artikel 5
Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt
over:

 • – het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
 • – de mate waarin de medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • – de materialen of gegevens die de opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;
 • – de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
 • – (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 • – wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • – de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, e-mail, post, koerier, etc.);
 • – de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst;
 • – het geldende honorarium. Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals bijvoorbeeld:
 • – eindredactie;
 • – correctie van zet- en/of drukproeven;
 • – verzorging van illustraties en/of fotografie;
 • – vormgeving;
 • – begeleiding van druk en afwerking;
 • – overige organisatorische begeleiding;
 • – vertalingen.

Artikel 6
Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn
geaccepteerd als niet binnen 7 dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor
dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatie termijn de
eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor
de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING

Artikel 7
Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op eenmaal een eenvoudige
herziening na overleg met de opdrachtgever. Ook bij andere leveringen dan een tekst is een
eenvoudige herziening in de prijs inbegrepen, fotografie uitgezonderd, tenzij expliciet iets anders
wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de
oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in
rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

OFFERTE EN TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er
sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte
afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen
het afgesproken tarief betaald moeten worden.

Artikel 9
In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10
Aan het doen van een beknopt voorstel voor een bijdrage en aan een oriënterend gesprek zijn
geen kosten verbonden. Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan
bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de
offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kunnen aan de werkzaamheden kosten
verbonden worden.
Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening
worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de opdrachtgever prijs op een
verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het
overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11
De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat
blijven eigendom van Studio Chi. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige
inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien
auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding
worden gevorderd.
Tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Studio Chi anders is overeengekomen, komen alle uit
de opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht,
modelrecht en auteursrecht toe aan Studio Chi.

Artikel 12
Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor acht dagen na dagtekening. Ook een offerte die in
competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt
genomen, maar niet langer dan twee maanden. Zodra de offerte door de opdrachtgever ter
akkoord is ondertekend geldt deze als overeenkomst tussen beide partijen.

KOSTENSOORTEN

Artikel 13
In de offerte en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorarium kosten, reiskosten,
verblijfskosten, directe bureaukosten en andere materiële kosten en kosten van derden. Indien bij
een opdracht werkzaamheden gecombineerd worden met die voor een andere opdrachtgever, dan
zal Studio Chi dat melden en met de opdrachtgevers afspraken maken over de verdeling van de
kosten.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT

Artikel 14
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven
alle rechten bij Studio Chi. Mits anders opgenomen in de getekende offerte.

DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN OPZEGGING

Artikel 15
15a Een overeenkomst wordt aangegeven voor een minimum periode van 12 maanden tenzij
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
15b Een overeenkomst voor bepaalde tijd zoals bedoeld in lid a is niet tussentijds opzegbaar.
15c Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
indien:

 1. Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of
  getekende offerte.
 2. Het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, opdrachtgever in staat van faillissement is
  verklaard, dan wel aan opdrachtgever surséance van betaling is verleend.

Artikel 16
Bij openbaarmaking van een geleverde bijdrage dient de opdrachtgever terstond en zonder
kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie in print en, indien mogelijk, in pdf aan
Studio Chi te doen toekomen.

VRIJWARING

Artikel 17
De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en
diensten. Hij vrijwaart Studio Chi tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of
toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet,
grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Studio Chi.
De opdrachtgever vrijwaart Studio Chi tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen,
toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart
Studio Chi ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie indien over
het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.

AUTEURSRECHTEN

Artikel 18
Studio Chi geeft bij levering van teksten en andere werken in de zin van de auteurswet
toestemming voor eenmalige publicatie, en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over
ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden, of vermeld in
getekende offerte of overeenkomst.
Studio Chi behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover Studio
Chi daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.

Artikel 19
Indien de opdrachtgever de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt
de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke
honorarium. Indien Studio Chi extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken,
komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 20
Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het
auteursrecht. Bij inbreuk komt Studio Chi een vergoeding toe van tenminste driemaal het
overeengekomen honorarium. Indien geen honorarium is overeengekomen, geldt als
overeengekomen honorarium het gebruikelijke tarief van de auteur, met als minimum door de NVJ
geadviseerde tarieven voor freelance journalisten. Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’
wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting
van de bijdrage.

Artikel 21
Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering
overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht
ter kennis van Studio Chi worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat
naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
Studio Chi kan eisen dat de bedrijfsnaam of auteursnaam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt
gemaakt van een pseudoniem.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever een extra vergoeding van ten
minste honderd procent van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 22
Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan
Studio Chi op grond van de Auteurswet het gebruik van betreffende bijdrage verbieden. In dat
geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze
situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot
een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

BETALINGEN EN VERGOEDINGEN

Artikel 23
De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van
Studio Chi om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en
immateriële schade te vorderen.
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet
gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 24
Voor ideeën en tips van Studio Chi die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie
van een product, dient de opdrachtgever Studio Chi een redelijke vergoeding te betalen.
Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van
het idee of de tip gerealiseerde product.

Artikel 25
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, of als anders vermeld in een voor
akkoord getekende offerte, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook
bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 26
De betalingstermijn is 30 dagen. Bij betalingen langer dan 30 dagen na de factuurdatum is de
wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd, zonder dat daarvoor
een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Studio
Chi vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

Artikel 27
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro, alles
exclusief omzetbelasting.

HET NEDERLANDS RECHT

Artikel 28
Het Nederlandse recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980
(CISG) is uitgesloten. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te
bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van Studio
Chi of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

BEDRIJFSGEGEVENS
Studio Chi, Bud Abbottstraat 18, 1325CP Almere T: 06-14506022 Kamer van Koophandel:
61235709 BTW-nummer: NL163852303B01